• Slider1
  • Slider 2
  • Slider 3

Nguồn Nhân Lực


Các ngành công nghiệp Vôi đòi hỏi đầu tư khá lớn (khai thác đá, máy nghiền, chọn, lò nung, vv.)

Tài sản lớn nhất của Hương Hải Group cho đến nay là lực lượng lao động của mình, triển khai kinh nghiệm, kỹ năng và sáng tạo trong một hằng số nỗ lực để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và dự đoán nhu cầu của khách hàng là mục tiêu chúng tôi hướng tới

Để tối đa hóa giá trị của nguồn nhân lực của mình, Hương Hải Group gắn tầm quan trọng lớn nhất trong lựa chọn của nhân viên, và cung cấp cho họ các công cụ quản lý có thể đảm bảo rằng họ làm việc trong điều kiện an toàn và thuận tiện tối ưu, cho phép họ làm việc trong các nhóm đa ngành mà viện trợ trong việc định rõ lý do và tìm kiếm giải pháp cho tất cả các loại vấn đề, và trong việc cung cấp đào tạo tiếp tục vào các tính năng cụ thể của kinh doanh cốt lõi của cty


Orther News

Our Objectives

Our objectives are always forward to : ■  The leading domestic lime supplier ■  To be devoted to the plan ■  To be disciplinary in whatever we have done ■  Determination and concentration ■  Rising up to the globe ■  All desires will...

Substantial Development

Natural resources such as stone, energy and water are used by Huong Hai Group in production and the most effective processes will be applied, in order to prevent resource waste. Huong Hai Group also takes much part in the reduction of CO2 emission and developing efforts in effectively improving our...

Our Human Resource

Limestone industry requires rather high investment (rock mining, mill, selection and kiln etc). Until now, the biggest asset of Huong Hai Group is our labour force, experience development, skills and creation in a constant for improvement of customer’s satisfaction and guessing the...

Hit Counter :

Copyright 2019 © Huong Hai Group